Chúa Nhật

Lễ Lá

Năm B

 

Chiêm ngắm và Suy Tôn Thánh Giá Chúa

Lễ Lá là một lễ vui mừng v́ Chúa chúng ta khải hoàn tiến vào Giêrusalem giữa tiếng reo ḥ chào đón. Lễ lá cũng đượm nét buồn v́ những hoạt cảnh thương khó xảy ra sau đó chỉ ít ngày. Khi suy ngắm về Bài Thương Khó, nghĩ đến Thánh Giá, tôi muốn gợi vài ư để chúng ta cùng nhau suy nghĩ về thái độ đối với Đau Khổ va T́nh Yêu trong đời sống một người tin theo Chúa.

Đức Cha Bùi Tuần trong cuốn “Nói Với Chính Ḿnh” viết về Đau Khổ và T́nh yêu một cách ư nhị như sau: “Hỏa Ngục là nơi người ta không thấy Tinh Yêu mà thấy toàn Đau Khổ; Trần gian th́ dù có Đau Khổ nhưng vẫn có T́nh Yêu; C̣n trên Thiên Đàng không c̣n Đau Khổ mà chỉ có T́nh Yêu.” Chúa Kitô và nhiệm vụ cứu thế của Ngài khi đến thế gian không thể tách rời khỏi Thánh Giá. Thánh Phaolô gọi Chúa Kitô là “Chúa Kitô chịu đóng đinh.” Tiên Tri Isaiah gọi Chúa Kitô là Đấng Thiên Sai đau khổ.

Khổ h́nh thập giá đă không làm cho Chúa Giêsu trở thành Đấng Cứu Thế v́ trước và sau Ngài có biết bao nhiêu kẻ khác bị đóng đinh dưới đế quốc Roma, trong đó có các Tông Đồ Chúa. Cũng không phải cực h́nh thương khó Chúa phải gánh chịu v́ các Thánh Tử Đạo cũng đă phải chịu gông cùm, tra tấn cho đến chết! Nhưng nhờ vào sự hoàn toàn tin tưởng và vâng phục Thánh Ư Chúa Cha tuyệt đối, cùng với sự phó thác mọi sư trong tay Chúa Cha. Thánh Phaolo viết cho giáo đoàn Phillipê trong BĐ II: “Chúa Kito tuy là TC nhưng đă tự hạ ḿnh vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, v́ thế TC Cha đă ban cho Ngài một danh hiệu đến nỗi khi nghe tên Giêsu th́ mọi loài trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục cùng quỳ gối xuống tuyên xưng Chúa KT là Thiên Chúa.” Thái độ đó đă thành nguồn Ơn Cứu Rỗi cho nhân loại, để những ai tin vào Chúa Con sẽ được cứu rỗi. Những người Do Thái xưa kia nh́n lên con rắn đồng th́ được khỏi chết. Không phải nhờ vào con rắn đồng nhưng nhờ vào ḷng tin nơi Lời Chúa mà khỏi chết.

Vậy khi trực diện với Đau khổ, dù Đau khổ về thể xác hay tinh thần, chúng ta nên có thái độ nào? Thưa là vâng phục Thánh ư Chúa. KT hữu chúng ta cũng phải bắt chước Chúa KT để vác thánh giá ḿnh. Điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn t́m kiếm sự Đau Khổ hay Tử Đạo, nhưng trong mọi hoàn cảnh dù xấu hay tốt, may mắn hay bất hạnh, chúng ta hăy phó thác trong tay Chúa, để sống theo thánh ư Ngài. Chúa mời mọi cá nhân chúng ta đến để gặp gỡ Thánh giá, để ôm Thánh giá vào ḷng, và để Thánh giá trở nên một phần đời chúng ta. Thánh Giá Chúa có sức mạnh biến đổi đời sống chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ trong yêu thương những người trong gia đ́nh, khu xóm, giáo xứ và quốc gia…

Sau khi cảm nghiệm được cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy ḿnh yêu Thánh giá của Chúa hơn, mến thánh giá của ḿnh hơn, và kính trọng thánh giá của người khác hơn trong đời sống trần thế, để mai kia khi sum họp với Chúa KT trên Thiên Đàng là nơi đầy T́nh Yêu mà không có Đau Khổ nữa.

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng