Bản Tin Mục Vụ Số 1025
ngày 22 tháng 5 năm 2011

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 29/5/2011, lúc 9:30 sáng, trên lầu 2, trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Giáo Xứ Tri Ân

Hội Đồng Tài Chánh xin chân thành cám ơn Quý Giáo Khu, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và các anh chị em thiện nguyện đã hy sinh thời giờ và ủng hộ thực phẩm cho bữa tiệc "Tiễn Cựu-Nghinh Tân", ngày 8/5/2011 vừa qua.

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

Thay Mặt Hội Đồng Tài Chánh,

Lê Minh Sơn

Giáo Xứ Thu Tiền Giúp Bão Lụt

Theo lời kêu gọi của Đức Ông Thomas S. Fryar, V.G. của tổng Giáo Phận Denver, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 vào Chúa Nhật ngày 22/5/2011 để giúp cho đồng bào bị bão lụt (Tornado and Flood Relief) tại các Tiểu Bang.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp để giúp cho đồng bào bị nạn.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng, ngày 5/6/2011, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 7 giờ chiều, ngày 4 tháng 6 năm 2011.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Danh Sách Quý Vị Ủng Hộ Tiệc Công Đức

Thay mặt Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức, Hội Đồng Tài Chánh xin chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ hiện kim cho Tiệc Công Đức:

ÔB Vũ Văn Trác                         $     50.00

ÔB Nhung Nga                          $1,000.00

ÔB Hạnh Vương                                   $     10.00

ÔB Trần Ngọc Lợi                      $     20.00

ÔB Cố Cao Đắc Kiêm               $   105.00

Bà Phan Thu                              $     10.00

GĐ Võ Anh                                 $       5.00

Bà Nguyễn Thị Hạnh                $       5.00

Bà Phạm Hoàng                                    $       5.00

Bà Vũ Mai                                   $       5.00

AC Thiện Yến                            $       5.00

Bà Nguyễn Thị Bích                  $   100.00

Bà Nguyễn Thị Liên                  $   100.00

ÔB Nguyễn Văn Hào                $     20.00

Thầy Sáu Lê Văn Tâm              $     10.00

AC Nguyễn Văn Vụ                  $     20.00

ÔB Lê Thiết                                 $     10.00

ÔB Lê Trung Kiên                      $     10.00

ÔB Phạm Hưng                         $     10.00

ÔB Lê Văn Giáo                         $       5.00

Ông Nguyễn Bá Lộc                 $     10.00

Ông Nguyễn Đình Thường     $       5.00

Ông Nguyễn Thành                  $     55.00

ÔB Nguyễn Văn Tống              $     10.00

Ông Nguyễn Văn Hưởng        $       5.00

Ông Nguyễn Văn In                  $     10.00

ÔB Nguyễn Ngọc Tiến             $     10.00

Ông Bà Phạm Văn Nhã                       $   100.00

AC Tân Tú                                   $   100.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Ẩn Danh                                      $   100.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Ẩn Danh                                      $   100.00

Ẩn Danh                                      $     10.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

AC Hết Hảo                                 $     40.00

Bà Nguyễn Thị Hường             $     50.00

Bà Vân                                         $     60.00

Ông Chức                                   $     20.00

AC Chung Sơn                          $     50.00

Cô Xuân                                      $     50.00

Cụ Cố Huyền                             $   100.00

Thầy Cô Đặng Phi Hùng         $     50.00

ÔB Văn Công Kính                   $   100.00

ÔB Hoàng Gia Cảnh                 $   100.00

ÔB Lê Minh Kính                       $   400.00

Bà Lê Thị Kim                             $   100.00

ÔB Nguyễn Phi Tài                   $     50.00

Bà Nguyễn Thị Tiu                    $     50.00

ÔB Nguyễn Thọ Sỹ                   $   100.00

ÔB Nguyễn Văn Tốt                  $   100.00

ÔB Nguyễn Điều                       $     20.00

ÔB Đoàn Khắc Tràng               $     30.00

ÔB Hồ Huynh                             $     50.00

ÔB Lập Khiêm                            $     50.00

ÔB Thân Văn Phi                      $   200.00

Ông Nguyễn Văn Ngọc                        $     50.00

Ông Phạm Duy Hưng               $     50.00

Ông Phạm Văn Cường                        $     45.00

Phan Chris                                 $     50.00

Phan Thị Hiền                            $   100.00

Trần T. Hương                           $   200.00

Trương Công Sơn                    $   110.00

ÔB Vũ Văn Vinh                                    $     50.00

Nguyễn Biên & Bùi Mầu          $   100.00

Ẩn Danh                                      $   100.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Bà Ngô Thị Thoa                        $     40.00

ÔB Phạm Ngọc Liêm                $   450.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Steve Cotner & Christine         $     10.00

Lê Khanh                                                $     40.00

Bà Lê Khắc Bạc                         $     70.00

ÔB Phạm Dương Châu                       $   100.00

ÔB Nguyễn Văn Nhi                 $   100.00

Nguyễn Hồng                             $     50.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Lộc                                                $     40.00

Chị Trần Anh                              $     20.00

AC Ánh Hồng                             $   500.00

AC Sơn Thủy                             $   500.00

Ẩn Danh #4                                $   100.00

AC Đặng Minh Mẫn                  $     50.00

Ẩn Danh                                      $     40.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     10.00

Chú An                                        $     50.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh #60                              $     60.00

Ẩn Danh                                      $     30.00

Nguyễn Cường                         $     20.00

ÔB Cố Nguyễn Văn Thỏa        $   100.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

AC Đoàn Thế Đạt                      $   100.00

ÔB Hoàng Luyến                       $   200.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Anh Hùng                                               $     50.00

ÔB Thịnh                                     $   100.00

ÔB Thành Yến                           $     20.00

ÔB Thành Kiêu                          $     20.00

Anh Thương                              $     10.00

Bà Lê Thị Danh                          $     50.00

Anh Đặng Y                                $   100.00

Chị Thúy                                     $   100.00

ÔB Hương                                  $     20.00

Anh Chị Long Hoa (Cali)         $   100.00

Anh Chị Tuyền Liên                 $   200.00

Bàn #38                                       $   120.00

Anh Phương                              $     70.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Hương                                         $     20.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Ẩn Danh                                      $     50.00

Anh Chị Thanh Chinh             $   100.00

Cô Thầy Sáu Tâm                      $     50.00

Mạnh Thường Dan                   $     20.00

Chị Nguyễn Huệ Ân Lily          $     58.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

ÔB Ngôn Thuỵ                           $   100.00

Bà Liên                                        $     20.00

Bà Vi                                            $     40.00

Bà Nguyễn Thị Xem                  $     20.00

AC Trần Hùng - Trang              $   200.00

AC Thụy Anh                             $   200.00

Bà Nguyễn Thị Tiến                  $   150.00

Ẩn Danh                                      $     20.00

Ẩn Danh                                      $     40.00

Ẩn Danh                                      $   200.00

Ẩn Danh                                      $   100.00

Ẩn Danh                                      $   100.00

Anh Chị Dung (Naple St.)        $   100.00

Cụ Bà Phạm Bá Trí                   $     50.00

Bà Thủy (Bà Dù)                       $   100.00

AC Trung Nguyên                     $   100.00

AC Châu Nguyễn                      $   150.00

Ông Huỳnh Minh                       $     50.00

Ông Nguyễn Lộc                       $   100.00

Bà Long                                       $     30.00

Ông Bà Cầu                                $     50.00

Anh Chị Hạnh Thuý                 $   500.00

Ẩn Danh                                      $   150.00

Bà Huỳnh Thị Ơn                      $   120.00

Ẩn Danh                                            $     22.00

                        Tổng Cộng:  $11,965.00  

Tổng Kết Bữa Tiệc Công Đức

Sau đây thay mặt Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo chi thu của Bữa Tiệc Công Đức: 

+Thu Vô: 

-Tổng Số Bàn và Người Đi Lẻ           $18,160.00

-Ủng Hộ trước và sau Bữa Tiệc         $11,965.00

-Bán Bia                                                 $     555.00

                 Tổng Số Thu:  $30,680.00

+Chi Ra:

-Mua Thực Phẩm                     $4,618.13

-Cảnh Sát                                  $   510.00

-Bia & Nước                              $   528.00

-Rượu Đỏ                                  $   269.95

-Bọc Ghế                                    $   275.92

-Stamps Gửi Các Gia Đình     $   473.58

                 Tổng Số Chi:  $6,675.58

                             Số Còn Lại:  $24,004.42

Giáo Xứ Tri Ân

Thay mặt Hội Đồng Tài Chánh chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, nhân viên Văn Phòng, Quý Giáo Khu, Quý Hội Đoàn, Quý Ban Ngành cùng tất cả các Anh Chị Em thiện nguyện đã hợp tác chặt chẽ để tổ chức Bữa Tiệc Công Đức, "Nhớ Ơn Mẹ" 2011 được mọi sự tốt đẹp.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị trong cũng như ngoài Giáo Xứ đã đến dự tiệc, quý vị đã ủng hộ bằng hiện kim, hiện vật, và lời cầu nguyện.

Đặc biệt chúng tôi muốn cám ơn đến nhóm Cum Deus và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua đã đứng ra tổ chức bữa tiệc, Ban Ẩm Thực, Ban Văn Nghệ, Ban Âm Thanh Ánh Sáng, Ban Trật Tự, Ban Vệ Sinh, Ban Rửa Chén, Ban Xếp Bàn Ghế, Nhóm Agape, AC Sài Gòn Bowl đã giúp công và của, chị Hồng đã thiết kế áo dài cho nhóm Cum Deus, Anh Chị Quang Tuyết ủng hộ vé máy bay và chỗ ăn ở cho ca sĩ, quý ca sĩ về từ Cali cũng như ca sĩ địa phương, chị Hương cho mượn đồ trang trí, cùng quý Anh, Chị, Em thiện nguyện đã giúp đỡ cho Ban Ẩm Thực và biết bao nhiêu việc khác.

Trong bữa tiệc chắc chắn có nhiều điều thiếu sót, chúng con xin quý Cha cùng toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống cho quý Cha và quý vị cùng gia đình.

TM. Hội Đồng Tài Chánh

Lê Minh Sơn

Khóa Giáo Lý Công Giáo

Giáo Xứ nhà sẽ mở Khóa Giáo Lý Công Giáo dành cho các Thầy/Cô trong Ban Giáo Lý của Giáo xứ và tất cả những ai muốn học hỏi thêm hoặc sẽ tình nguyện vào Ban Giáo Lý để giúp đỡ trong việc giảng dạy sau nầy.

 Học viên có thể học trọn khóa (gồm 4 phần), hoặc chọn các đề tài mà mình muốn (Phần I : Kinh Tin Kính, Phần II: Các Bí Tích, Phụng Vụ, Phần III: Các Điều Răn & Đời sống Luân lý, Phần VI; Cầu Nguyện & Đời sống Tâm Linh).  Tuy nhiên để được cấp chứng chỉ, học viên phải theo học trọn 4 phần của khóa.

Khóa học sẽ do hai Thầy Phó Tế hướng dẫn, và được tổ chức vào các ngày Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 3:30 chiều theo chương trình sau đây:

Giảng Viên:  Thầy Phó Tế  Phêrô Đặng Phi Hùng

Pillar I:           Ngày 4 Tháng 6 Năm 2011

Pillar II:          Ngày 11 Tháng 6 Năm 2011

Giảng Viên:  Thầy Phó Tế Lorenso Ngô Thế Tòng

Pillar III:         Ngày 9 Tháng 7 Năm 2011

Pillar IV:         Ngày 16 Tháng 7 Năm 2011

Điều kiện theo học:

- Học Phí:               Miễn phí

- Sách:                    Giáo Lý Công Giáo (có thể nhờ GX mua dùm, nếu không có) 

- Ghi Danh:            Cô Dung 303-653-3512  hoặc thầy Quang 720-333-9373 

Tĩnh Tâm Linh Thao

Bạn cần có một cuối tuần nghỉ ngơi cho chính mình? Bạn cảm thấy quá mệt mỏi(burn out) với những công việc hàng ngày? Bạn không biết đời sống tình cảm, tinh thần của mình đang đi về đâu?...

Xin mời bạn đến với những ngày tĩnh tâm linh thao cuối tuần để bạn có thể nghỉ ngơi cho thân xác, thao luyện cho tinh thần! Khóa tĩnh tâm sẽ được hướng dẫn bởi cha Dominic Nguyễn Hùng, SJ.

Thời gian: Từ 6:30 chiều Thứ Năm 14 tháng 7 đến chiều Chúa Nhật 17 tháng 7, 2011

Địa điểm: Loretto Retreat Center

4000 S. Wadsworth Boulevard

Littleton, CO 80123

Lệ phí: $250 (bao gồm các bữa ăn và phòng ngủ cho 3 đêm)

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc anh Thiện 303-960-3169 hoặc anh Dũng 720-348-1544.  

Làm Đẹp Vườn Hoa Thánh Đường Giáo Xứ

Mùa Hè bắt đầu đến, Giáo Xứ xin kêu gọi quý Giáo Khu, quý Hội Đoàn cùng những người thiện chí đến làm cỏ, bón phân, trồng hoa tô điểm thêm màu sắc trong khuôn viên thánh đường Giáo Xứ.

Sự hy sinh cộng tác của quý Giáo Khu, quý Hội Đoàn cùng những người thiện chí sẽ làm cho Giáo Xứ thêm gọn gàng sạch sẽ, tươi mát và đẹp mắt hơn.

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Chúc Mừng các em Rước Lễ Lần Đầu

Hân hoan chúc mừng 78 em trong Giáo Xứ được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu vào ngày 21 tháng 5 năm 2011.  Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn thánh hóa, đổi mới tâm hồn các em, xin Chúa tiếp tục ở lại với các em mọi ngày và giúp các em biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự trong đời sống các em.

 Xin chúc mừng quý phụ huynh và thân nhân của các em được Rước Lễ lần đầu.  Và chân thành cám ơn công sức và thời gian lớn lao của tất cả anh chị em Giáo Lý viên để có được kết quả này.

Trưởng Ngành Giáo Lý,

Vũ Thế Quang

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 8/5/2011 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $25,783.00.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn. 

Rao Hôn Phối

1) Anh Nhan Nghiêm Minh hiện cư ngụ tại Littleton, Colorado con Ông Nhan Thu Điểm và Bà Nghiêm Thị Ngoan ở San Pablo, California muốn kết bạn với Chị Phạm Công Mỹ-Hảo con Ông Phạm Duy Long và Bà Nguyễn Thị Mai hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

2) Anh Nguyễn Viết Thái con Ông Bà Cố Nguyễn Minh Đoàn và Hoàng Thị Nhài hiện cư ngụ tại Aurora, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Hoàng Thụy-Phương con Ông Nguyễn Hoàng Nhung và Bà Nguyễn Thị Tuyết-Nga hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

3) Anh Nguyễn Tuấn Linh  con Ông Nguyễn Văn Biên và Bà Bùi Thị Nàu hiện cư ngụ tại Westminster, Colorado muốn kết bạn với Chị Lê Thị Ngọc-Dung con Ông Lê Ngọc Hùng và Bà Trần Thị Mỹ-Linh hiện cư ngụ tại Lakewood, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

4)Anh Candido A. Chacon con Ông J. Chacon (qua đời) và Bà Delores Jane Chacon hiện cư ngụ tại Centennial, Colorado muốn kết bạn với Chị Thân Thị Anh-Tú con Ông Thân Văn Dư và Bà Thân Thị Kim-Hoa hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Queen of Peace ở Aurora, Colorado. (3)

Ai biết các đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Ủy Ban Gia Đình Hân Hoan Thông Báo: 

Đuợc sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, Ủy Ban GiaĐình sẽ phối hợp cùng với một nhóm các Linh Mục, Tu Sĩ và Anh Chị Ban Mục VụGia Đình của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC, USA để tổ chức Khoá Hội ThảoCanh Tân Đời Sống Hôn Nhân(CTDSHN) vào ngày 12-14 tháng 8 năm nay tại giáoxứ chúng ta. Cha Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, sẽ là Cha linhhướng.

Khóa CTĐSHN đã được tổ chức tại nhiều tiểu bangHoa Kỳ và tại Canada và đã mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hôn nhân giađình. Khóa này là một cuộc hẹn hò cho hai vợ chồng, có những lúc vui cườibên nhau, có thì giờ riêng với nhau và với các cặp khác.

Xin kính mời qúy Anh Chị tham dự và giúp khuyếnkhích, giới thiệu chương trình canh tân hữu ích này đến mọi gia đình, khôngphân biệt tôn giáo, hay tuổi tác.

Chi tiết về khoá:

Địa điểm: Giáo Xứ Nữ VươngTử Đạo Việt Nam

Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011, từ 5:00 PM đến 9:30 PM

Thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến 9:00 PM

Chúa nhật 14 tháng 8 năm 2011, từ 8:00 AM đến4:00 PM

Lệ phí: $130.00 cho mỗi cặp, bao gồm cácbữa ăn trong khóa. Các khoá viên sẽ về nghỉ tối tại nhà riêng của mình.

Điều kiện: Phải tham gia cả hai vợ chồng hoặc cặpđã đính hôn.

Khóa dành tối đa cho 30 cặp (ưu tiên cho người ghitên trước)

Ghi danh: Xin in ra phiếu ghi danh tại mạng lưới sau đây:

http://www.giaoxudenver.org/pdf/ctdshn15.pdf

Hạn chót ghi danh:

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011

Liên lạc: Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

A/C Thiện-Yến 303-960-3169 - Email: trungthien@comcast.com

A/C Hùng-Trang (720) 206-8101 - Email: tran_louis@hotmail.com

A/C Quang-Tuyết (720) 381-0275 - Email: jqv123@yahoo.com

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2011-2012

Ban Giáo Dục trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh cho niên khóa 2011-2012 như sau:

1.  Thời Gian và Địa Điểm:

·         Địa điểm :  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

·         Thời gian ghi danh cho các em:  Từ 11:30 am đến 1:30 pm các Chúa Nhật trong Tháng Tư và Tháng Năm, năm 2011.

·         Hai Chúa Nhật, Phục Sinh (24/4/2011) và Chúa Nhật ngày Hiền Mẫu (8/5/2011) các thầy cô và em nghỉ học, nên không ghi danh.

2Điều Kiện Ghi Danh:

     + Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2005)

     + Gia đình đã Ghi danh và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ.

  + Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 giờ trong niên khóa 2011-2012. 

3.  Học Phí:

Lệ phí ghi danh cho mỗi học sinh: $70.00.

+ Trong gia đình đông con, từ em thứ 3 trở đi, học phí mỗi em $50.00

4.         Ghi Danh sau thời hạn ấn định:

            + Nếu quí vị không ghi danh cho các em vào những ngày qui định.  Có hai ngày cho những em ghi danh trễ là: Chúa Nhật ngày 17-7-2011 &  Chúa Nhật ngày 24/7/2011

+ Lệ Phí ghi danh trễ sẽ là :  $140.00 mỗi em.

+ Sau ngày ghi danh bổ túc:  Nếu quí vị không ghi danh, sẽ không có gì bảo đảm cho con em quí vị có thể được học vào niên khóa 2011-2012.       

Vì cần thời gian để các thầy cô chuẩn bị sắp xếp lớp học, tài liệu sách vở được chu đáo, kính mong quý phụ huynh vui lòng giúp ghi danh cho các em càng sớm càng tốt, vào những  ngày giờ đã định trên.

Chân thành cám ơn  sự cộng tác của quí vị.

 Ban Giáo Dục

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh-Lm. Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Mỗi Tuần Một Hạnh Tích: Thánh Bêđa Vênêrabilê, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

4.    Thánh Nhạc

5.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo: 

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

      +Chúa Nhật 29/5/2011       Giáo Khu Đức Mẹ HCG

      +Chúa Nhật 5/6/2011           Giáo Khu Thánh Tâm

Về Việc Bãi Đậu Xe của Giáo Xứ

Giáo Xứ chúng ta có số giới hạn của bãi đậu xe so với số Giáo Dân trong Giáo Xứ, xin quý vị thông cảm nếu đậu xe chặn trước hay sau các xe khác, ngay sau Thánh Lễ mau mắn ra di chuyển xe để khỏi làm cản lối xe khác và cũng để dễ dàng cho xe cứu thương và cứu hỏa chạy ra vào khi có chuyện khẫn cấp.   Chân thành cám ơn quý vị.

Văn Phòng Giáo Xứ

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Xứ , G.K Lộ Đức, G.K. Giuse Phân Ưu

Giáo Xứ, Giáo Khu Guse và Giáo Khu Lộ Đức mới nhận được tin:

Cụ Bà Maria Lê Thị Sót là thân mẫu của:

-Bà Quả Phụ Trần Thị Hoàng (Bà Cấm)  (Khu Lộ Đức)

-Bà Trần Thị Liên (Khu Lộ Đức)

-Ông Trần Văn Phúc (Khu Giuse)

-Anh Trần Văn Đức (Khu Lộ Đức)

-Anh Trần Văn Nhật (Khu Lộ Đức)

Hưởng thọ 92 tuổi mới được Chúa gọi về ngày 19/5/2011 tại Denver-Colorado.  Giáo Xứ thành kính phân ưu đến Quý Gia Đình trên và các cháu cùng toàn thể Tang Quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa  Linh Hồn Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình Tang Quyến trong lúc đau buồn này.

Sau đây là chương trình đọc kinh cầu nguyện, Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng được tổ chức như sau:

+Thứ Hai: 4 giờ chiều ngày 23/52011, đọc kinh và viếng xác tại nhà quàn Horan McConaty.

+Từ Thứ 3 (24/5/2011) đến Thứ 5 (26/5/2011):  6 giờ chiều đọc kinh và viếng xác tại nhà quàn Horan McConaty.

+Thứ Sáu, ngày 27/52011:  7:00 chiều Thánh Lễ Phát Tang được tổ chức tại Nhà Quàn Horon McConaty đường Federal & Speer.

+Thứ Bảy, ngày 28/5/2011:  8:00 sáng, Thánh Lễ An Táng được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Sau Thánh Lễ Linh Cữu của Bà Maria Lê Thị Sót được an nghỉ tại nghĩa trang Mount Olivet của Tổng Giáo Phận Denver.

Xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Bà Maria Lê Thị Sót.

Được biết Bà Maria Lê Thị Sót là thành viên của Hội Tương Trợ Bác Ái, xin quý hội viên mau mắn đóng góp.