Lời Nguyện Các Chúa Nhật

Năm A

Mùa Vọng 3

Mùa Vọng 2

Mùa Vọng 1

Chúa Kitô Vua

Thường Niên 33

Thường Niên 32

Thường Niên 31

Thường Niên 30

Thường Niên 29

Thường Niên 28

Thường Niên 27

Thường Niên 26

Thường Niên 25

Thường Niên 24

Thường Niên 23

Thường Niên 22

Thường Niên 21

Thường Niên 20

Thường Niên 19

Thường Niên 18

Thường Niên 17

Thường Niên 16

Thường Niên 15

Thường Niên 14

Thường Niên 13

Thường Niên 12

Mình Máu Thánh Chúa

Chúa Ba Ngôi

Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống

Chúa Thăng Thiên

Phục Sinh 6

Phục Sinh 5

Phục Sinh 4

Phục Sinh 3

Phục Sinh 2

Phục Sinh

Lễ Lá

Mùa Chay 5

Mùa Chay 4

Mùa Chay 3

Mùa Chay 2

Mùa Chay 1

Thường Niên 8

Thường Niên 7

Thường Niên 6

Thường Niên 5

Thường Niên 4

Thường Niên 3

Thường Niên 2

Lễ Hiển Linh

Mẹ Thiên Chúa

Mùa Vọng 4

Mùa Vọng 3

Mùa Vọng 2

Mùa Vọng 1

Năm C

Chúa Kitô Vua

Thường Niên 33

Thường Niên 32

Thường Niên 31

Thường Niên 30

Thường Niên 29

Thường Niên 28

Thường Niên 27

Thường Niên 26

Thường Niên 24

Thường Niên 23

Thường Niên 22

Thường Niên 21

Thường Niên 20

Thường Niên 19

Thường Niên 18

Thường Niên 17

Thường Niên 16

Thường Niên 15

Thường Niên 14

Thường Niên 13

Thường Niên 12

Thường Niên 11

Thường Niên 10

Mình Máu Thánh Chúa

Chúa Ba Ngôi

Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống

Chúa Thăng Thiên

Phục Sinh 6

Phục Sinh 5

Phục Sinh 4

Phục Sinh 3

Phục Sinh 2

Phục Sinh

Lễ Lá

Mùa Chay 5

Mùa Chay 4

Mùa Chay 3

Mùa Chay 2

Mùa Chay 1

Thường Niên 5

Lễ Minh Niên

Thường Niên 3

Thường Niên 2

Chúa Chịu Phép Rửa

Chúa Hiển Linh

Thánh Gia Thất

Mùa Vọng 4

Mùa Vọng 3

Mùa Vọng 2

Mùa Vọng 1

Năm B

Chúa Kitô Vua

Thường Niên 33

Thường Niên 32

Các Linh Hồn

Các Thánh Nam Nữ

Thường Niên 30

Thường Niên 29

Thường Niên 28

Thường Niên 27

Thường Niên 23

Thường Niên 22

Thường Niên 21

Thường Niên 20

Thường Niên 19

Thường Niên 18

Thường Niên 17

Thường Niên 16

Thường Niên 15
(Ngân Khánh GX)

Thường Niên 14

Thường Niên 13

Thường Niên 12

Thường Niên 11

Mình Máu Thánh Chúa

Chúa Ba Ngôi

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Thăng Thiên

Phục Sinh 6

Phục Sinh 5

Phục Sinh 4

Phục Sinh 3

Phục Sinh

Vọng Phục Sinh

Lễ Lá

Mùa Chay 5

Mùa Chay 4

Mùa Chay 3

Mùa Chay 2

Mùa Chay 1

Thường Niên 6

Thường Niên 5

Thường Niên 4

Thường Niên 3

Thường Niên 2