LẦN HẠT MÂN CÔI

Năm Sự Vui  (Thứ Hai)

Thứ nhất thì ngắm:
   
Thiên thần truyền tin cho đức bà chu thai.
    Ta hy xin cho được ăn ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm:
    Đức b đi viếng b thnh Isave.
    Ta hy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm:
    Đức bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
    Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ tư thì ngắm:
    Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.
    Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm:
   
Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
    Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm Sự Mừng (Thứ Tư, Thứ Bảy)

Thứ nhất thì ngắm:
   
Đức Chúa Giêsu sống lại.
    Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu lên trời.
    Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm:
   
Đức Chúa Thánh thần hiện xuống.
    Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ tư thì ngắm:
    Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
    Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm:
   
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
    Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Năm Sự Thương (Thứ Ba, Thứ Sáu)

Thứ nhất thì ngắm:
   
Đức Cha Giêsu lo buồn đổ mồ hôi mu.
    Ta hy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm:
    Đức Cha Giêsu chu đánh đòn.
    Ta hy xin cho được hm mnh chu kh bằng lng.

Thứ ba thì ngắm:
    Đức Cha Giêsu chu đội mão gai.
    Ta hay xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhc băng lng.

Thứ tư thì ngắm:
   
Đức Cha Giêsu vc cây Thnh Giá.
    Ta hy xin cho được vc Thnh Gi theo chân Cha.

Thứ năm thì ngắm:
   
Đức Cha Giêsu chu chết trên cây Thnh Giá.
    Ta hy xin đóng đinh tnh xc tht vo Thnh gi Cha
.

Năm Sự Sáng (Thứ Năm, Chúa Nhật)

Thứ nhất thì ngắm:
   
Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.
    Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
    Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm:
   
Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
    Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ tư thì ngắm:
    Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
    Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì ngắm:
   
Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.
    Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.