English

Góp Ý (feedback)

- Liên Lạc / Văn Phòng GX.

- Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ.

- Thần Đô Huyền Nhiệm.

- Tháng Mân Côi.

- Mầu Nhiệm Mân Côi.

- Các Lễ Trong Năm.

- Mến Yêu Thánh Thể.

- Phát Thanh Giáo Xứ.

- Thánh Ca Việt Nam Midi.

- Tin Công Giáo Hoàn Vũ.

- Tin Công Giáo Việt Nam.

- Bông Hồng Dâng Mẹ.

- Lịch Công Giáo 2017.

- Ngày Âm Lịch

- Kinh Nguyện Hàng Ngày.

- Mướn Hội Trường NVHB.

- Đoàn Kitô Vua - TNTT.

 

Email
Bản Tin Mục Vụ: bantingiaoxu@gmail.com

 

 

 

 

 

Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh  Đaminh Savio

 

BẢN TIN 1334

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh - năm A

Tin Tức Tuần Ngày 23 tháng 4 năm 2017

Thánh Lễ và Ý Cầu Nguyện Trong Tuần

Lời Nguyện Các Chúa Nhật

Phân Nhiệm Tuần Thánh 

Các Đơn Cần Thiết của Giáo Xứ

Hình Ảnh Các Linh Mục đã Phục Vụ

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Denver và
Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Denver, Colorado