Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
4655 Harlan Street    Wheat Ridge, CO 80033
Tel: 303-431-0382
    Fax: 303-431-1876

Hộp Thơ Góp Ý

Cha Xứ:

LM. Louis M. Phạm Hữu Độ, CRM  - Hình Cha Độ

Cha Phó:

LM. Nôbertô M. Trương Thịnh Đạt, CRM - Hình Cha Đạt

Phó Tế:

Phêrô Đặng Phi Hùng: 303-466-7350

Lorensô Ngô Thế Tòng: 303-428-6400

Bản Tin Mục Vụ:

Lê Đức Thịnh

Thư Ký:

Phạm Thu Vi

Xưng Tội:

Nửa tiếng trước các Thánh Lễ hay hẹn trước

Lễ Ngày Thường:

6 giờ chiều (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

Lễ Thứ Bảy:

6 giờ chiều Lễ Vọng Chúa Nhật

Lễ Chúa Nhật:

8 giờ sáng – 10 giờ 00 sáng (TNTT) – 12 giờ trưa

Lễ Trọng & Lễ Buộc:

Lễ Vọng 6 giờ 30 chiều (ngày hôm trước)
Chính ngày 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều

Bệnh Nhân:

Thăm viếng Thứ Năm trong tuần và được tin khẩn cấp
Xức Dầu và trao Mình Thánh Chúa bất cứ lúc nào cần

Bệnh Nhân Rước Lễ

Liên Lạc Ông Thân Văn Thanh
303-875-0880

Hôn Phối:

Sắp xếp 8-12 tháng trước ngày cưới
Dự Tòng: chuẩn bị 1 năm trước ngày cưới
Liên Lạc: Lê Thịnh bantingiaoxu@gmail.com  

Thay Đổi:

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ và Trưởng Khu
khi quý vị đổi điạ chỉ, điện thoại hay số người trong gia đình

Giờ Văn Phòng:

Chúa Nhật:               9 giờ 30 AM - 2 giờ 00 chiều

Thứ Hai:                   Văn Phòng đóng cửa

Thứ Ba - Thứ Sáu:  9 giờ 30 sáng tới 5 giờ 30 chiều

Thứ Bảy                   9 giờ 30 sáng tới 3 giờ 00 chiều

 

 

 

Last Update: Saturday, 19 August 2017 01:58 PM