Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
4655 Harlan Street    Wheat Ridge, CO 80033
Tel: 303-431-0382
    Fax: 303-431-1876

Hộp Thơ Góp Ý

Cha Xứ/Pastor:

LM. Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC  - Hình Cha Độ

Cha Phó/Parochial:

LM. Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC - Hình Cha Văn

Phó Tế/Deacons:

Giuse Lê Văn Tâm (Retired): 303-934-1636

Phêrô Đặng Phi Hùng: 303-466-7350

Lorensô Ngô Thế Tòng: 303-428-6400

Văn Phòng/Ofice Manager:

Phạm Thu Vi

Văn Phòng/Newsletter:

Lê Đức Thịnh

Xưng Tội/Confession:

Nửa tiếng trước các Thánh Lễ hay hẹn trước - half hour before Mass

Lễ Ngày Thường/Weekday Mass:

6 giờ chiều (Thứ Hai tới Thứ Sáu) - 6:00PM (Mon-Fri)

Lễ Thứ Bảy/Saturday:

6 giờ chiều Lễ Vọng Chúa Nhật - 6:00PM Anticipated

Lễ Chúa Nhật/Sunday:

8:00AM - 10:00AM TNTT) - 12:00PM

Lễ Trọng & Lễ Buộc/Holy Days:

Lễ Vọng 6 giờ 30 chiều (ngày hôm trước) - 6:30PM Anticipated
Chính ngày 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều - 8:00AM - 6:30PM

Bệnh Nhân:

Thăm viếng Thứ Năm trong tuần và được tin khẩn cấp
Xức Dầu và trao Mình Thánh Chúa bất cứ lúc nào cần

Bệnh Nhân Rước Lễ:

Liên Lạc Ông Thân Văn Thanh 303-875-0880

Hôn Phối:

Sắp xếp 8-12 tháng trước ngày cưới
Dự Tòng: chuẩn bị 1 năm trước ngày cưới

Thay Đổi:

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ và Trưởng Khu
khi quý vị đổi điạ chỉ, điện thoại hay số người trong gia đình

Giờ Văn Phòng/Office Hours:

Chúa Nhật/Sunday:              9:30 AM - 2:30PM

Thứ Hai/Monday:                  Đóng cửa/Closed

Thứ Ba - Sáu/Tue - Friday:  9:30AM - 5:00PM

Thứ Bảy/Saturday                9:30AM tới 3:00PM

Last Update: Friday, 07 October 2016 03:31 PM