Danh Sách Các Linh Mục Đă Phục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Denver và
Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Denver, Colorado

Cha Julian Elizalde
Thành, SJ
1977 - 1979

Cha Đa Minh
Nguyễn Phúc Thuần, SSS
1979 - 1981

Cha Anselmô Maria
Đinh Vương Cần, CMC
1981 - 1985

Cha Luca Maria
Đỗ Minh Vạn, CMC
1982 - 1984

Cha Andrew Maria
Đỗ Linh Sáng, CMC
1984 - 1988

Cha Jude Maria
Nguyễn Ngọc Ban, CMC
1985 - 1994

Cha Francis Maria
Đỗ Cao Tùng, CMC
1988 - 1991

Cha Polycarp Maria
Nguyễn Đức Thuần, CMC
1991 - 1993

Cha Bartholomew Maria
Đỗ Thái Ḥa, CMC
1994 - 2002

Cha Louis Maria
Phạm Hữu Độ, CMC
1994 - 1998 and 2012 - Present

Cha Martinô Maria
Trần Dũng Lực, CMC
1998 - 2002

Cha Leo Maria
Vũ Đ́nh Huyến, CMC
2002 - 2007

Cha Hilary Maria
Nguyễn Hải Khánh, CMC
2002 - 2007

Cha Joseph Maria
Vũ Kim Ngân, CMC
2007 - 2012

Cha Gregory Maria
Trần Vi, CMC
2007 - 2011

Cha Thomas Maria
Nguyễn Tuấn B́nh, CMC
2011 - 2014

Cha Phanxicô Salesiô Maria
Tạ Tân Văn, CMC
2014 - Present