Hộp Thơ Góp Ý

or

303-431-0382

Văn Phòng Giáo Xứ               303-431-0382

Ý Kiến / Feedback

Phó Tế:

Phêrô Đặng Phi Hùng            303-466-7350

Lorensô Ngô Thế Tòng         303-428-6400

Giuse Lê Văn Tâm (Retired) 303-934-1636

 

Bệnh Nhân Cần Rước Lễ:

Thân Văn Thanh            303-875-0880

Hội Đồng Mục Vụ:

Trịnh Ngọc Long            720-318-3060

Hội Đồng Tài Chánh:

Trần Hữu Phùng            303-975-9962

Ban Phụng Vụ:

Trương Công Doanh    720-381-2023

Khu Thánh Gia:

Thân Văn Túc                 720-341-3321

Khu Fatima:

Nguyễn Đức Cầu           303-882-4520

Khu Đồng Tiến:

Nguyễn Tiến Hạnh         303-884-6756

Khu Phao Lô:

Trần Bình Thuận             303-523-7143

Khu Lộ Đức:

Lương Huy Luật              720-560-3639

Khu Phêrô:

Lê  Điền                           303-668-9339

Khu Giuse:

Lê Văn Đức                       720-535-6849

Khu ĐMHCG:

Trương Văn Lợi               303-699-1114

Khu Thánh Tâm:

Trần Bá Trọng                720-243-1453
Ban Xã Hội:

Lê Chu Hải                       720-810-1843

Ban Trật Tự:

Nguyễn Minh Nhật          303-921-9267

Hội Tương Trợ Bác Ái:

Trần Van Tài                 303-428-2007

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

Thân Thị Chinh               720-505-9869

Hội Legio Marie:

Nguyễn Cả                       303-795-0898

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:

Nguyễn Xuân Tiến          720-201-4413

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ:

Lê Thị Cát Lâm                720-374-0974

Phong Trào Cursillo:

Nguyễn Thu Hương       303-284-4194

Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Đaminh Saviô:

Nguyễn Thái Ninh            303-241-4533

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua:

Nguyễn Thái John           720-629-1602

Nhóm Dấu Chân

Nguyễn Thiết                     720-205-0505

Ca Đoàn Thánh Linh:

Vũ Kym Thanh                  720-937-1659

Ca Đoàn Phụng Sự:

Trần Ngọc Hùng             720-231-9157

Ca Đoàn Hải Triều:

Cao Minh Tự                  303-470-8924

Ca Đoàn Thiên Ân:

Lương Huy Luân          303-956-9169

Huynh Đoàn Đaminh:

Lê Văn Thành                  303-727-8544

Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu:

Nguyễn Cả                       303-795-0898

Gia Đình Thánh Mẫu Lavang:

Ngô Thị Hoa                      303-937-9038

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công:

Nguyễn Thị Thanh Xuân  303-797-3492

Hội Hiệp Sĩ Kha Luân Bố:

Nguyễn Hoàng Long       303-920-7172